دندانپزشکی تحت بیهوشی

درمان های دندانپزشکی تحت بیهوشی کودکان غیر همکار که مبتلا به ترس و اضطراب غیر قابل کنترل هستند