بیوگرافی

بیوگرافی دکتر اکرم ابراهیمی

دکتر اکرم ابراهیمی فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی از دانشکده دندانپزشکی تهران در سال ۱۳۷۸ میباشد.

وی پس از گذراندن دوره تخصصی دندانپزشکی کودکان و کسب بورد تخصصی  به عنوان هیئت علمی در دانشکده دندانپزشکی تبریز مشغول به تدریس شد. او در سال ۱۳۹۳ به عنوان هیئت علمی به دانشکده دندانپزشکی البرز منتقل گردید.

drebrahimi800