ارتودنسی پیشگیری

ارایه درمان های  ارتودنسی پیشگیری برای جلوگیری از دست دادن پیش از موعد دندانها در سنین پایین

باعث اختلال در رویش دندانهای دائمی و کمبود فضای مورد نیاز آنها می شود بنابراین دندانپزشک در آن ناحیه وسیله ای به نام فضانگهدار برای کودک می سازد تا زمان رویش دندان دائمی مورد نظر در دهان کودک قرار می گیرد.